Program pre nadaných

Kozhasznu_alapitvany_csak_logo-2

Program pre nadaných

bagoly_negyzet

Z iniciatívy Slovenského gymnázia v Békéšskej Čabe bol vypracovaný a v roku 2006 Valným zhromaždením CSS prijatý program na podporovanie talentovaných slovenských žiakov, ktorí po ukončení štúdií na základnej škole chcú pokračovať v  štúdiu na Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe alebo v Budapešti, ako aj ich pedagógov, ktorí sa popri svojich pracovných povinnostiach venujú týmto žiakom. Program pozitívne motivuje a podporuje žiakov a ich učiteľov-mentorov formou finančnej podpory, štipendia. Povzbudzuje študujúcu generáciu vzdelávať sa v jazyku predkov, rozvíjať jazykové zručnosti v slovenských školách aj v mimoškolskej činnosti, aktívne využívať jazyk počas pobytov na Slovensku. Pedagógovia čabianskej slovenskej školy, iniciátori tohto programu vychádzali z toho presvedčenia, že slovenským učiteľom na národnostných školách v Maďarsku nemôže byť ľahostajné, ako sú ich žiaci schopní osvojiť si a používať jazyk svojich predkov. Učiteľ, ako dobrý mentor povzbudzuje, usmerňuje a podľa potreby pomáha prácu žiaka počas programu až po dosiahnutie konečného cieľa, prijatie na gymnázium.

 

Mentorom môže byť učiteľ slovenského jazyka a literatúry, resp. učiteľ predmetu, ktorý vyučuje po slovensky v jedno –, dvojjazyčných školách a v školách, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet. Žiak sa môže prihlásiť do programu s odporúčaním svojho mentora-učiteľa. Doba poskytovania podpory je maximálne tri polroky. Prihlásiť sa môžu siedmaci a ôsmaci, žiaci slovenských národnostných základných škôl v dvoch etapách vrámci daného školského roka v júni, resp. v januári. Do programu sa môžu zapojiť takí žiaci, ktorí si obľúbili hodiny slovenského jazyka a chcú sa zdokonaliť v jazyku svojich predkov, spoznať ich minulosť.

 

Prvým krokom pre žiaka je vybrať si mentora čiže učiteľa, s ktorým bude spolupracovať dennodenne počas celého programu. Nemenej dôležitý je súhlas a dôvera zo strany rodičov. Napíšať životopis je už prvou úlohou, ktorú žiak musí vykonať, aby ho vybrali do programu. Program ponúka pre nich inšpiráciu, tvorivý zápal, ale zaslúženú odmenu môžu dostať len po spĺňaní v programe určených všeobecných i špeciálnych požiadaviek. Po prijatí do programu sa má každý účastník snažiť zdokonaľovať sa v slovenčine, zapojiť sa do mimoškolských aktivít, súťažov a učiť sa tak, aby na konci polroku nemal horší priemer vo vysvedčení ako 4,00/dobrý. Nemenej dôležitá je zberateľská a tvorivá činnosť. V prvom polroku žiaci pripravujú projektové práce vrámci danej témy, ktorá v 7. triede je Ja a moja rodina v rozsahu štyroch strán. Rukou písaná práca môže byť doplnená ilustráciami, fotkami. V druhom polroku majú prečítať novelu alebo poviedku a pripraviť čitateľský denník, alebo úspešne sa zúčastniť na súťaži zo slovenského jazyka alebo zo slovenskej vzdelanosti. V ôsmom ročníku žiaci splňajú podobné požiadavky na vyššej jazykovej úrovni. Témou projektových prác je Poverový svet Slovákov žijúcich v Maďarsku alebo Významné dni a sviatky Slovákov v Maďarsku. Tieto práce môžu pripraviť podľa vlastného výberu formou reportáža, opisu, poviedky, výkladu alebo prezentácie. Aj v ôsmom ročníku je podmienkou účasť na súťažiach, ako aj v táboroch na Slovensku.

 

Realizácia programu sa začala v školskom roku 2006/2007.Program rozbehlo Slovenské pedagogické a metodické centrum založené Celoštátnou slovenskou samosprávou v roku 2006, keď jeho činnosť bola rozšírená aj na školské inštitúcie. Prvýkrát súbeh pre žiakov bol vypísaný v roku 2006 a to pre žiakov 7. triedy základných škôl. Do programu sa v I. ročníku prihlásilo 18 žiakov na odporúčanie svojich mentorov, žiaci zo Sarvaša ,z Békéšskej Čaby, z Nového Mesta pod Šiatrom, z Luciny,  zo Slovenského Komlóša a  žiak z Budapešti. V II. ročníku bolo najmenej žiakov, v roku 2007 sa zapojilo do programu 9 žiakov a len
z Békéšskej Čaby a zo Sarvaša. Celoštátna slovenská samospráva v roku 2OO8 založila Verejnoprospešnú nadáciu Za Slovákov v Maďarsku,aby prostredníctvom jej  zabezpečilo nerušené fungovanie programu. Kuratórium nadácie každoročne vypíše  súbeh pre žiakov a mentorov, a schvaľuje prijímanie prihlásených do dvojročného programu na základe návrhu Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku. Vďaka propagačnej činnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy a Nadácii, zvýšeniu podpory od roku 2009 značne vzrástol záujem o prácu v  programe, do VIII. ročníka v 2015 sa už zapojilo 30 žiakov, v 2016  tiež 27 žiakov.

 

Financovanie každoročne podporuje Ministerstvo ľudských zdrojov zo štátneho fondu.

 

Veríme, že takouto formou spolupráce medzi žiakom a svojim učiteľom zachránime nemálo cených ľudí pre našu národnosť.

Obsah

Pravidlá štipendijneho programu

Príručka mentorov

V súčasnosti sa na pedagógov kladú stále vyššie a vyššie požiadavky, menia sa predpisy, legislatíva, modernizuje sa výchovno-vzdelávací proces, zavádzajú sa do vyučovania nové technológie, no v prostredí školy sa bezprostredný kontakt učiteľ-žiak nedá ničím nahradiť! Učiteľom na slovenských školách v Maďarsku nemôže byť ľahostajné ako sú žiaci schopní efektívne používať jazyk svojich predkov. Nadácia pre nadaných, založená Celoštátnou slovenskou samosprávou, sa v duchu deklarovanej európskej politiky multilingvizmu a multikultúrnosti orientuje na zachovanie národnej a kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku. Jej úlohou je motivovať mladú generáciu a aj pedagógov vzdelávať sa v jazyku predkov, rozvíjať jazykové zručnosti v slovenských školách aj v mimoškolskej činnosti, aktívne využívať jazyk počas pobytov na Slovensku. Nadácia preto pripravila program na podporu žiakov a ich učiteľov-mentorov. Poskytuje štipendium pre žiakov a finančnú podporu pre mentorov. Výška štipendia pre žiakov je 50 000 Ft/polrok a podpora mentora je 25 000 Ft /polrok na žiaka. Doba poskytovania štipendia/podpory je maximálne 4 polroky. Jeden polrok trvá 5 mesiacov, t.j. od septembra do januára, resp. od februára do júna. Žiak sa môže prihlásiť v septembri, resp. v januári daného školského roka. Ak sa žiak 7. triedy prihlási do programu v septembri, štipendium dostane na základe úspešne absolvovaných polrokov v maximálnej výške 200 000 Ft-ov / t.j. 4*5 mesiacov/, ale ak sa žiak zapojí až v januári, bude poberať štipendium od februára (t.j 3x5mesiacov). Žiak 8. triedy sa môže prihlásiť len v septembri, v tom prípade bude poberať štipendium maximálne za dva polroky (t.j 2×5 mesiacov). Spôsob poskytovania štipendia: Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku udeľuje štipendium žiakovi na označený účet po úspešnom splnení požiadaviek v potvrdenom zápise do gymnázia. Spôsob poskytovania podpory pre mentora: Mentor dostane stanovenú podporu vo výške 25000 Ft polročne za každý úspešný polrok so žiakom. Mentorom sa môže stať učiteľ slovenského jazyka a literatúry, resp. učiteľ predmetu, ktorý sa vyučuje po slovensky v jedno –, dvojjazyčných školách a v školách, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet. Jeden mentor môže mať aj viac žiakov.

Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku a Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku praje každému mentorovi veľa úspechov v práci!

Príručka žiakov

Milí žiaci!

Obľúbili ste si hodiny slovenského jazyka? Chcete sa zdokonaliť v jazyku svojich predkov? Pátrate po dejinách vlastnej rodiny? Lámete si hlavu, kam na strednú školu? … tak sme tu! Nadácia pre nadaných je určená práve pre Vás. Pomôžeme Vám rýchlo nájsť odpovede na tieto otázky. Už ste sa isto presvedčili, že stále platí staré známe: koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Sme občanmi Európskej únie, otovrili sa nám dvere do všetkých krajín a musíme robiť všetko pre to, aby sme si ich nezabuchli. Ako žiaci slovenských škôl každoročne navštívite svoju malebnú materskú krajinu v srdci Európy. A ruku na srdce! Koľkí z Vás stratia odvahu, keď majú hovoriť po slovensky? Chceme Vás naučiť používať slovenský jazyk v praktickom živote. Program pre nadaných Vám ponúka: inšpiráciu, tvorivý zápal, zaslúženú odmenu. Čo Ťa čaká? Stačilo pár úvodných viet a už Ti v hlave víria myšlienky: Koho si vyberiem za mentora? Pani učiteľku…, či pána učiteľa…? Veď s ním budem spolupracovať dennodenne počas celého programu.  Viem, že mamka a tatko budú mať radosť. Už nebudem lenivec! – Ale ako začnem? Preštudujem si všetky možnosti, ako sa dostať medzi nadaných. Stačia mi len diplomy alebo sa hneď pustím do zbierania materiálov o rodine? – Tak, kde sú tie papiere? Vyplním tlačivá. Napíšem životopis, veď je to hračka. Všetko si skontrolujem radšej dvakrát! – Teraz to najhoršie – správne napísať adresu a poslať. – A už len čakať! Vyberú ma – nevyberú ma – vyberú ma – nevyberú ma… vyberú ma! Vybrali ma! Ale nezaháľam, pokračujem v práci s mentorom. Zdokonaľujem sa v slovenčine – čítam, cestujem, diskutujem a teším sa na Slovensko, aby som ukázal odvahu rozprávať. Pripravujem sa na štúdium na slovenskom gymnáziu. Bol som aj na Dni otvorených dverí. Celkom sa mi tam páči. Finišujem s projektovou prácou. Vyzerá dobre, príloha je bohatá. Mentor ma stále chváli. Nadácia ma podporila na ďalšie štúdium. Snaha sa vyplatila. A nie jedna! Som študentom na gymnáziu!

Nadácia ocenila moju prácu štipendiom a uznaním na adventnom stretnutí žiakov zo slovenských národnostných škôl. Stal/-la a som sa príkladom! Veľa som sa vďaka projektu naučil, a teraz to môžem využiť, štúdium je hneď ľahšie a veselšie. Budem na všetkých súťažiach prvý

Program pre nadaných sa na Teba teší!

Prihláška

Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Štipendisti

Hodnotenie